وجود برخی المان ها در تیم اموزشی ما باعث تفاوت ما با دیگر گروه های اموزشی میباشد که بیشتر ان ها را در بالا مطالعه کردید.آموزش یک کار تخصصی و حرفه ای است که تیم انیل با انجام تحقیق های بسیار در این حوضه بهترین نوع اموزش را در اختیار شما قرار میدهد.